Infrastruktur, gata och park

Den som regelbundet rör sig i kommunen ser att detta är ett stort utvecklingsområde. Till att börja med tycker vi att det är nödvändigt att ta hand som skötseln av våra gator och grönytor i egen regi. Med fördel använder vi de sociala investeringsfonderna för att få folk i arbete. Den som bor och jobbar i samma miljö får ofta en betydligt bättre förankring för vad som måste genomföras och pengarna för anställningen går delvis tillbaka till kommunen i form av minskade kostnader för försörjningsstöd och kommunskatt.

Vi vill också se ett omtag i frågan om vatten och avlopp på landsbygden. Mindre byar med dålig tillgång till dricksvatten nekas i dag möjlighet att ansluta sig till det kommunala nätet medan andra tvingas till extremt dyra lösningar där anslutningsavgiften inte sällan uppgår till en fjärdedel av bostadens marknadsvärde. Vi ser inte den ensidiga nyttan med centrala reningsverk när det finns utmärkta mini- och microreningsverk med bättre verkningsgrad än de stora kommunala verken och därför kräver vi ett omtag som innefattar medborgardialog och utredning av hur vi i samklang med miljö och ekologi säkrar en god försörjning av vatten och avlopp för landsbygd.

I takt med att Telias kopparnät släcks ner är det rimligt att vi säkrar utbyggnaden av bredband. I dag konkurrerar en rad företag om möjligheten att bygga bredbandsnät i vissa områden på vår landsbygd medan andra områden ser sig lämnade helt utanför möjligheten att kunna koppla upp sig. Vi vet att mycket har gjorts för att säkerställa att alla ska få ett erbjudande och vi lovar att vi kommer att följa upp målet om att 95% av kommunens hushåll ska ha bredband senast 2020.

Svalövs kommun behöver ett bättre helhetsgrepp över behoven inom gata, park och infrastruktur. Snöröjning måste fungera, osäkra miljöer måste byggas bort, trygga skolvägar måste säkras och invånarna måste kunna känna sig både trygga och stolta över sin kommun. Vi vill prioritera trafikmiljön för våra mest utsatta grupper: barn, funktionshindrade och äldre samt oskyddade trafikanter. Med fler gång- och cykelvägar mellan våra byar och närliggande samhällen tror vi oss kunna bidra till än mindre bilåkning.

Med kommunalt anställd personal som upplever att vi satsar på goda anställningsvillkor och en positiv arbetsmiljö vet vi att vi kommer betydligt närmare vår målbild än om vi accepterar lägsta anbud från konkurrensutsatta företag.